A

Algemene voorwaarden sloepverhuur Greens

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder verhuurder: restaurant Greens, handelend onder de naam Greens in the Park BV. Huurder: natuurlijk persoon die namens zichzelf, of namens een groep, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) de overeenkomst met verhuurder afsluit; Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij verhuurder zich verbindt om huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven; Vaartuig: het gehele vaartuig, inclusief alle ingebouwde elektronica.

Algemene regels

Verhuurder verhuurt vaartuigen voor een hele dag of een deel daarvan. De vaartuigen dienen in alle gevallen voor zonsondergang terug te zijn op de verhuurlocatie, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen. Het toegestane  maximum aantal personen per sloep mag nimmer overschreden worden. De minimumleeftijd om een vaartuig bij verhuurder te kunnen huren en/of besturen is 21 jaar. Het is verboden de vaartuigen van verhuurder te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs. Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord. Er mag geen afval overboord gegooid worden of op de kade worden achtergelaten. Indien het vaartuig of op de kade vuil wordt achtergelaten door huurder, is deze een bedrag van tenminste 50 euro aan schoonmaakkosten verschuldigd.
Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden of belasting van het milieu. Live muziek en/of elektrisch versterkte muziek aan boord is niet toegestaan.
Bij slecht weer (zicht van max. 50 meter, aanhoudende regen, onweer of storm dan wel code oranje in de betreffende regio) behoudt verhuurder zich het recht voor de reservering te annuleren.
Verhuurder kan de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor ontbonden houden en het vaartuig onmiddellijk terugnemen, indien huurder zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. Huurder is ook dan verplicht de huurprijs te voldoen.

Vaarregels en vaargebied

De vaartuigen van verhuurder mogen worden gebruikt in het binnenwater, maximaal met een straal van 10 km van de verhuurlocatie. Het meenemen van de vaartuigen buiten dit gebied is niet toegestaan. Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen. Huurder dient zich te houden aan verkeersborden en verkeerslichten. Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers van het water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. Dit betekent ook het niet te ruim nemen van bochten. Het is verboden aan te meren onder en/of aan bruggen, op hoeken van vaarwegen en aan woonboten. Rondvaartboten, vrachtschepen, andere beroepsvaartuigen en (andere) schepen groter dan 20 meter hebben te allen tijde voorrang.

Verplichtingen van verhuurder

Bij de aanvang van de huurperiode draagt verhuurder het vaartuig over aan huurder. Verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is. Huurder wijst verhuurder voor aanvang van de huurperiode op eventueel al bestaande schade aan het vaartuig en legt deze vast. De kosten van het normale onderhoud van het vaartuig zijn voor rekening van verhuurder. Verhuurder vergoedt onder geen beding door huurder zelf of in opdracht van huurder door derden uitgevoerde reparaties.

Verplichtingen van huurder

Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van verhuurder en/of diens personeel of aanvullende instructies op de boot. Huurder wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor een zorgzame en veilige omgang met het vaartuig.
Huurder zal het vaartuig als een goed huisvader, c.q. goed schipper en overeenkomstig de bestemming en deze algemene voorwaarden gebruiken en zal geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen. Huurder zal het vaartuig zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan, noch geheel noch gedeeltelijk. Inventaris (zoals kaarten, reddingsvesten, kussens, licht, etc.) die huurder van verhuurder meekrijgt of zich al in de boot bevinden zijn dienen na de huurperiode in dezelfde staat terug te worden geven. Bij vermissing of schade brengt verhuurder huurder een passend bedrag in rekening.
Huurder dient voor afvaart te controleren of de in de huurovereenkomst opgenomen inventaris aanwezig, volledig en deugdelijk is. Indien dit niet het geval is, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen. Huurder dient voor afvaart het vaartuig te controleren op eventuele niet door verhuurder vastgelegde schade. Indien huurder vaststelt dat er sprake is van niet door verhuurder vastgelegde schade, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.
Aan het einde van de huurperiode zal huurder het vaartuig aan verhuurder terug leveren, in dezelfde staat als waarin en op dezelfde plaats waar hij het vaartuig ter beschikking gesteld heeft gekregen. Alleen indien vooraf schriftelijk overeengekomen mag huurder het vaartuig op een andere plaats terug leveren.
Mocht huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient huurder verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen om hiervoor in overleg te treden. Indien het vaartuig zonder melding later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, brengt verhuurder minimaal 35 Euro per uur extra in rekening en heeft verhuurder recht op vergoeding van eventuele verdere (gevolg-) schade, tenzij de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend. In geval van calamiteiten dient huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met verhuurder.

Aansprakelijkheid & schade

Verhuurder zorgt dat het vaartuig ten behoeve van huurder verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en cascoschade voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied. Per vaartuig geldt voor huurder een niet af te kopen eigen risico van euro 250,- per geval bij W.A. en casco schade. Bij verlies, c.q. diefstal is huurder in alle gevallen geheel aansprakelijk.
Wanneer sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van verhuurder en/of diens personeel wordt geen beroep op de verzekering gedaan, maar is huurder volledig aansprakelijk. Huurder is tevens in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of meldingen van overlast als gevolg hiervan is huurder volledig aansprakelijk voor (gevolg) schade, kosten die verhuurder moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan verhuurder.
Huurder is aansprakelijk voor schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of mede opvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een vaartuig van verhuurder. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door verhuurder. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de vaartuig huur.
Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het vaartuig en andere objecten en op het feit dat het aluminium waarvan het vaartuig is gemaakt in de zomer zeer warm kan worden. Ook hiervoor kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen die huurder meeneemt op het vaartuig. Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan verhuurder mededelen. Schade die niet is gemeld (zowel aan het vaartuig als aan derden), wordt volledig op huurder verhaald en valt niet onder de verzekering.
Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade indien hij het vaartuig gebruikt buiten het tussen hem en verhuurder overeengekomen vaargebied. Indien het vaartuig door huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is verhuurder gerechtigd op kosten van huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt. Dan is huurder alleen het eigen risico van euro 250,- verschuldigd

Reserveringen

Het maken van reserveringen voor één of meer vaartuigen is mogelijk via de website. Reserveringen zijn pas geldig na bevestiging door verhuurder, via Internet of schriftelijk. Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vooraf bij het maken van de reservering of ter plekke per PIN of cash.

Bij annulering van een bevestigde reservering

Bij annulering van een bevestigde reservering door huurder is geen restitutie mogelijk. Wel heeft huurder de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringsverzekering.
De verhuurder heeft te allen tijde het recht de reservering te annuleren bij een actief weeralarm. (code oranje) Een alternatieve datum zal dan in overleg worden bepaald.
Als huurder zonder telefonisch bericht vooraf meer dan 1 uur later is dan het afgesproken begintijdstip, is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft Verhuurder het recht het vaartuig aan iemand anders te verhuren. Huurder heeft dan geen recht op een alternatief.
Indien een gereserveerd vaartuig na ingang van de gereserveerde huurperiode niet beschikbaar is op de overeengekomen plaats en huurder en verhuurder geen redelijk alternatief overeenkomen, heeft huurder aanspraak op restitutie van de huursom.

Verhuur ‘ter plaatse’ zonder reservering

Ook zonder reservering is het mogelijk direct een vaartuig vanaf de kade te huren. Huurders kunnen via mailen of bellen met het algemene nummer van Greens. Betaling geschiedt dan direct voor ingang van de huurovereenkomst, door middel van PIN of cash.

Borgstelling

Voordat de huurovereenkomst in kan gaan, dient Huurder een legitimatie te overhandigen. Dit is een verplicht onderdeel van het reserveringsproces. Ook moet Verhuurder in het bezit zijn van het werkende mobiele nummer van Huurder. Deze dienen alleen van Huurder zelf te zijn. Bij schade, overlast, vervuiling, slecht huisvaderschap, of andere misdragingen is Verhuurder gerechtigd de schade (eigen risico is 250 euro) te verhalen op de Huurder.

Klachten en geschillen

Bij klachten dient huurder binnen bekwame tijd verhuurder daarvan schriftelijk in kennis te stellen, met deugdelijke toelichting en onderbouwing van de klacht. Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Greens in the Park

Kapelweg 18 (Westbroekpark)
2587BM Den Haag

Routebeschrijving

Van 1 juni tot 1 oktober betaald parkeren vanaf 10.00 uur voor de deur

Van 1 oktober tot 1 juni betaald parkeren vanaf 13:00 voor de deur.
Vrij parkeren in de directe omgeving (Cremerweg)

Openingstijden

Dinsdag t/m zondag van 9:00 tot 18:00 uur
‘s-Avonds alleen op reservering (zie agenda voor de dinermogelijkheden)
Gesloten op maandag

Reserveren

telefoon 070-369.53.73 (tot 8 personen) of restaurant@greensinthepark.nl

Op de diensten van Greens zijn de uniforme voorwaarden horeca van Koninklijke Horeca Nederland van toepassing.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.